Olympic Việt Nam "thiệt quân" ngay trước ngày lên đường

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn